COVID-19

Laatste wijziging: 1/10/2020


Nieuwsbrief oktober 2020

Zoals velen van jullie vernomen zullen hebben zijn de maatregelen rondom covid-19 weer aangescherpt. Helaas houdt dat in dat wij als praktijk ook weer strikter moeten zijn met de maatregelen. Lees de onderstaande nieuwe maatregelen goed door. 

Voor jullie als zwangeren & partner houdt dat het volgende in:

– Alleen bij de eerste afspraak, alle echo’s en bij het gesprek over de bevalling zijn de partners welkom. Bij alle andere afspraken vragen we je partner niet mee te nemen naar de consulten. Kinderen mogen niet meekomen naar de afspraken.

– Heb je klachten die passen bij Covid-19 dan kun je pas na een negatieve coronatest terecht op ons spreekuur. Wij verzoeken je na een negatieve test maar met nog wel klachten, een mondmasker te dragen. 

– Bij de 20 weken echo word je verzocht een mondmasker te dragen, dit omdat de echoscopiste >15 minuten geen 1,5 meter afstand kan houden

– Op de locatie Spuistraat en Louise Wentstraat (Oost) word je verzocht een mondkapje te dragen in de wachtkamer. Tijdens de afspraak in onze spreekkamer is het niet nodig het mondkapje op te houden. 

– Op alle locaties vragen wij van jullie je handen te desinfecteren bij binnenkomst en 1,5 meter afstand te houden. 

Wij vinden het jammer dat deze maatregelen weer nodig zijn maar hopen dat iedereen zich er aan houdt. We hopen zo snel als kan weer terug richting normale zorg te kunnen veranderen, en nemen de maatregelen om die reden serieus. 


As many of you will have heard, the measures surrounding Covid-19 have been tightened up again. Unfortunately, this means that we as a practice also have to be stricter with the measures. Read the new measures below carefully.

For you as pregnant women & partner, this means the following:

– The partners are only welcome at the first appointment, all ultrasounds and during the conversation about the delivery. For all other appointments, we ask you not to bring your partner to the consultations. Children are not allowed to come to the appointments.

– If you have complaints that match Covid-19, you can only go to our consultation hour after a negative corona test. We request that you wear a mouth mask as long as you have these complaints.

– During the 20-week ultrasound you are requested to wear a mouth mask, because we cannot keep a distance of 1.5 meters for> 15 minutes

– At the Spuistraat and the Louise Wentstraat (East) it is advised to wear a mouth mask. During the consultation time in our room it’s not necessary to wear the mouth mask.  

– At all locations we ask you to disinfect your hands upon arrival and keep 1.5 meters away.

We regret that these measures are necessary again, but we hope that everyone will adhere to them so that we can return to our ‘normal’ care as soon as possible.Nieuwsbrief juni 2020

De meeste van onze maatregelen tegen verspreiding van Covid-19 die in eerdere nieuwsbrieven zijn verschenen, zijn niet meer van toepassing. Wat is nog wel belangrijk om te weten, naast de richtlijnen van het RIVM?

 • kom op de aangegeven tijd. Indien je te laat bent kunnen we de controle niet door laten gaan;
 • we verzoeken je nog steeds zoveel mogelijk alleen te komen om het aantal mensen in de wachtkamer te beperken*;
 • bij echo’s zijn partners of 1 andere volwassene welkom;
 • kinderen mogen niet meekomen;
 • in het kraambed doen wij op andere wijze onze visites dan gewoonlijk. Afhankelijk van je situatie plannen we 1 of 2 fysieke kraamcontroles in en doen we de andere visites telefonisch.
 • voorlichtingen van Geboorte in Praktijk en de workshop van Ineke van Straeten vinden digitaal plaats via Zoom. De groepen zijn te groot om dit op onze locatie te doen;
 • voor de Amsterdamse ziekenhuizen geldt dat bij de bevalling naast je partner soms 1 extra persoon (bijvoorbeeld een doula) aanwezig mag zijn. Op de kraamafdeling mag geen visite worden ontvangen.

*Als je partner mee wil naar een controle. Bij de volgende controles heeft dit wat ons betreft de grootste meerwaarde: intake, echo’s, bevalwensen bespreken.


Most of the Covid-19 regulations that appeared in previous newsletters no longer apply. What is still important to know, in addition to the guidelines of RIVM?

 • come at the specified time. If you are late we will not be able to do the checkup;
 • we still ask you to come alone as much as possible to limit the number of people in the waiting room *;
 • for ultrasound appoitments: partner or 1 other adult is welcome;
 • children are not allowed;
 • postpartum we do our visits in a different way than usual. Depending on your situation, we schedule 1 or 2 physical home visits and we do the other checks by phone;
 • information sessions about giving birth and the workshop of Ineke van Straeten take place digitally via Zoom. The groups are too large to do this at our location;
 • for the Amsterdam hospitals: during the delivery 1 extra person (for example a doula) may sometimes be present next to your partner. No visitors may be received in the maternity ward.

* If your partner wants to join you during a checkup. We think this has the greatest added value during the following checkup: intake, ultrasounds, talk about birth preferences.Nieuwsbrief 8/5/2020

We voelen ons verheugd jullie te kunnen laten weten dat we werken aan een verdere verruiming van onze zorgverlening! De adviezen ten aanzien van COVID-19 zijn verruimd voor de verloskundigenpraktijk. Dit betekent dat de controles vanaf heden weer plaatsvinden in het voor ons normale ritme, in de normale tijdsduur en voor de echo’s in het bijzijn van partner.

Wat is er veranderd vanaf vandaag?
– Bij alle echo’s is je partner welkom.
– Een reguliere zwangerschapscontrole duurt 15 minuten. Afspraken die reeds gepland staan in de komende 2 weken duren soms nog maar 10 minuten. We zullen bespreken of een telefonisch consult in de middag nog nodig is.
– Alle afspraken vinden weer fysiek op de praktijk plaats (intakes, reguliere controles, nacontroles).
– We bieden weer alle pretecho’s aan. Neem op werkdagen tussen 9:00 en 13:00 uur telefonisch contact op met onze praktijkondersteuners via 020-2103170 of zwanger@geboorteinpraktijk.nl voor een afspraak.

Welke maatregelen gelden binnen Geboorte in Praktijk nog wel?
– We vragen je om naar reguliere controles zoveel mogelijk alleen te komen. Dit is wellicht anders dan je in de pers hebt gelezen. Onze redenen hiervoor:
1) wij delen op al onze locaties de wachtkamer met andere zorgverleners en proberen het aantal mensen in de wachtkamer zo klein mogelijk te houden;
2) in een deel van onze spreekkamers is 1,5 meter afstand houden nauwelijks te realiseren.
Mocht je toch samen met je partner willen komen, zorg dat je dan niet te vroeg bent (of te laat) en laat je partner eventueel buiten wachten totdat je aan de beurt bent.
– Bij alle echo’s is 1 volwassene welkom. Kinderen mogen niet meekomen, ook niet bij pretecho’s en ook niet als uitzondering.
– Onze locatie in Oost delen wij met de huisarts. Vanwege het feit dat daar zieke mensen en mensen uit risicogroepen komen, kunnen we deze locatie komende weken nog niet gebruiken. Dus tot minimaal 20 mei geldt: afspraken voor team 1 zijn op het Westerdok, en afspraken voor team 2 op de Spuistraat.
– Bij klachten die wijzen op COVID-19 neem je contact op en kom je niet zomaar naar de praktijk.
– Tot nader bericht hebben wij geen inloopspreekuur.

Waar vindt nog overleg over plaats?
– Het hervatten van kraamcontroles heeft niet alleen invloed op jou en ons, maar raakt ook de kraamzorg. We zijn in gesprek met hen wat voor de komende periode wenselijk is.
– De Amsterdamse ziekenhuizen overleggen met elkaar om te zorgen dat de zorg die jij ontvangt in alle ziekenhuizen zoveel mogelijk gelijk is. Op het moment dat we jou verwijzen, zullen we toelichten hoe op dat moment de afspraken in een ziekenhuis zijn.

Nog een leuk nieuwtje…
Onze Esma sprak op Bevrijdingsdag en de dag van de verloskundige bij de Balie met gynaecoloog Martijn Oudijk over zwanger zijn en bevallen ten tijde van Corona. Terugzien? Check https://www.youtube.com/watch?v=XMef5kLt6zk&t=2s

Vriendelijke groetjes,
Team Geboorte in Praktijk


We are delighted to let you know that we are working on further expanding our care provision! The advice regarding COVID-19 has been broadened for obstetric practices. This means that from now on, the checks will again take place in our normal rhythm, in the normal duration and for the ultrasounds in the presence of your partner.

What changes from today?
– Your partner is welcome at all the ultrasound checks.
– A regular pregnancy check-up takes 15 minutes. Appointments that are already planned in the next 2 weeks sometimes only last 10 minutes. We will discuss whether an afternoon telephone consultation is still required.
– All appointments take place physically again at the practice (intakes, regular checks, follow-up checks).
– We offer all ultrasounds again. So also the ones that are for fun. Contact our assistants by phone from 9:00 til 13:00 to 020-2103170 or by mailing to zwanger@geboorteinpraktijk.nl for an appointment.

Which measures still apply within Geboorte in Praktijk?
– We ask you to come alone to regular checks as much as possible. This may be different from what you have read in the press. Our reasons for this:
1) we share the waitingroom with other healthcare providers at all our locations and try to keep the number of people in the waiting room as small as possible;
2) in a part of our consultation rooms, keeping a distance of 1.5 meters is hardly possible.
If you still want to come with your partner, make sure you are not too early (or too late) and let your partner wait outside until it is your turn.
– 1 adult is welcome with all ultrasounds. Children may not come along. We don’t make exceptions.
– We share our location in East with the GP. Due to the fact that sick people and people from risk groups come there, we cannot use this location in the coming weeks. So until at least 20 May applies: appointments for team 1 are on the Westerdok, and appointments for team 2 on the Spuistraat.
– If you have complaints that indicate COVID-19, please contact us and don’t just come to the practice.
– No walk-in consultation hours until further notice.

Where does consideration still take place?
– Resuming post birth checks not only affects you and us, but also affects maternity care. We are talking to them about what is desirable for the coming period.
– The Amsterdam hospitals deliberate with each other to ensure that the care you receive is the same as possible in all hospitals. The moment we refer you, we will explain how the agreements are in a hospital at that time.

Another nice news…
Our Esma spoke with gynaecologist Martijn Oudijk on Liberation Day and the day of the midwife at De Balie about being pregnant and giving birth at the time of Corona. It’s in Dutch 😉 You want to see it? Check https://www.youtube.com/watch?v=XMef5kLt6zk&t=2sNieuwsbrief 4/5/2020

Wijzigingen spreekuur

Er is een kleine versoepeling gekomen in de coronamaatregelen in de verloskunde praktijk. Dit houdt in dat er een aantal dingen veranderen.

– Alle afspraken die nu gepland staan blijven volgens huidige protocol. Een korte fysieke controle en daarna telefonisch vragen beantwoorden, informatie verstrekken en nieuwe afspraak maken.

– Alle vervolgafspraken die nu worden ingepland voor over een aantal weken zullen als ‘vanouds’ zijn. Reguliere controles van 15 minuten waarin de controles gedaan worden en ook de vragen beantwoord. Deze afspraken zijn voorlopig nog wel zonder partner.

– Intakes zijn nog steeds telefonisch, evenals een aantal niet medisch noodzakelijke tussentijdse afspraken (rond 23 en 32 weken). Dit hoor je van je verloskundige.

Let op: we blijven heel voorzichtig. Bij hoesten, verkoudheid of ziek zijn verzoeken we je thuis te blijven en telefonisch contact op te nemen.

Student Sam van der Zee

Vanaf deze week zal er een verloskundige in opleiding haar laatste stage bij ons doorlopen. Er is een tekort aan verloskundigen in Nederland, vooral in de stedelijke gebieden. Daarom geven wij uitvoering aan het advies van onze beroepsvereniging KNOV om ook in deze tijd eindstages door te laten gaan.

Vanzelfsprekend houden wij rekening met de COVID-19 maatregelen. Omdat ze bijna afstudeert zal ze veel zelfstandig werken onder onze supervisie. Dit is altijd het geval bij studenten die hun eindstage bij ons doen. De verloskundigen houden de 1.5 meter afstand in acht en zullen geen (onnodige) extra interventies doen.

Bij thuisbevallingen bellen we wanner Sam erbij is geen kraamzorg ter assistentie. Dus in plaats van verloskundige + kraamzorg heb je nu 2 verloskundigen in huis 🙂


Changes in consultations

There has been a little relaxation in the corona regulations in obstetrics practice. This means that a number of things are changing.

– All appointments that are already planned remain according to the current protocol. A short physical check and then answering questions by telephone, providing information and making a new appointment.

– All follow-up appointments that are now scheduled and take place in a few weeks will be “normal”. Regular checks of 15 minutes in which the medical checks are done and your questions answered. Partners are still not allowed.

– Intakes are still by telephone, as well as a number of appointments that are not medically necessary (around 23 and 32 weeks). Your midwife will explain this to you if relevant.

Note: we remain very careful. If you have a cough, a cold or you’re sick, we request that you stay at home and contact us by telephone.

Student Sam van der Zee

From this week, a midwife in training will complete her last internship with us. There is a shortage of midwives in the Netherlands, especially in urban areas. That is why we implement the advice of our professional association KNOV to allow final internships to continue during this time.

Off course we take into account the COVID-19 regulations as well. Because Sam is almost graduating, she will work a lot independently under our supervision. This is always the case with students who do their final internship with us. The midwives keep the 1.5 meter distance and will not make (unnecessary) extra interventions.

When Sam joins us for a homebirth, we don’t call the kraamzorg (maternity care) for assistance. So instead of midwife + maternity care, you now have 2 midwives at home 🙂Nieuwsbrief 6/4/2020

Op 15 maart stuurden we je email met maatregelen die tot 6 april zouden gelden. Dankjulliewel voor de vele lieve & meelevende reacties die wij hierop kregen, en dank voor jullie begrip en flexibiliteit.

Zoals je weet zijn de maatregelen verlengd tot eind april. Graag lichten we hieronder een aantal zaken toe waar veel vragen over blijken, die in de tussentijd veranderd zijn ofwel die nieuw zijn.

 • Partner niet mee naar echo
  Op 22 maart hebben we besloten dat ook partners niet welkom zijn bij de echo. Dit geldt helaas (zonder uitzondering!) voor alle echo’s.
 • Gewijzigde afspraaktijd
  We zien op dit moment degenen die naar de praktijk komen aan het begin van ons spreekuur. Zodat we daarna iedereen nog kunnen bellen om vragen te beantwoorden, voorlichting te geven en een nieuwe afspraak te plannen. Het kan dus voorkomen dat de tijd van je afspraak verandert. We krijgen hier veel vragen over. De tijd in de afspraakbevestiging is altijd de juiste tijd.
 • Locaties
  Het is voor de gehele maand april zo dat
  team 1 (Marike, Hansje & Bente) spreekuur doet op het Westerdok
  team 2 (Esma, Veerle, Rianne) spreekuur doet op de Spuistraat.
  Zo houden we onze team strikt gescheiden. En hoeven we in Oost niet de praktijk te delen me de huisarts.
  Echo’s zullen altijd plaatsvinden op de Spuistraat (dit geldt voor zowel team 1 als team 2), tenzij anders vermeld.
 • Voorlichting
  Onze voorlichting over de bevalling en ook de workshop (op)voeden van Ineke van Straeten worden online aangeboden. Dit gebeurd op het tijdstip dat ze altijd al gepland stonden. Je ontvangt enkele dagen voor voorafgaand aan de voorlichting een link met toegang tot de online omgeving waar dit plaatsvindt op het moment dat jij je voor een van deze voorlichtingen hebt opgegeven.
 • Cursus
  Ons advies is nog steeds om in de zwangerschap een cursus te volgen om je voor te bereiden om de bevalling en de periode daarna. Bijna alle cursussen worden online aangeboden. Soms live, soms te volgen op een moment dat jij het wilt. Het volgen van een live cursus heeft wat ons betreft meerwaarde.
  Ook MOM&Co en Aileen Kennedy, die normaal cursus geven op onze locatie op het Westerdok bieden online cursussen aan.
 • Kinkhoest vaccinatie
  De kinkhoestvaccinatie (22 wekenprik) gaat gewoon door. Deze worden gegeven door de OKT (Ouder- en Kindteams). Op www.20wekenprik.nl kun je terecht voor voor de locaties bij jou in de buurt.
 • Aangifte
  Als jullie na de bevalling geen aangifte kunnen doen bij de gemeente omdat een van jullie ziek is: bel 14020, ze helpen je naar een passende oplossing.

On March 15, we sent you email with requirements that would apply until April 6. Thank you for the many kindly & compassionate responses we received, and thanks for your understanding and flexibility.

As you know, the requirements have been extended until the end of April. Below we would like to explain a number of issues were we get many questions asked about, that have changed in the meantime or that are new.

-Partner not welcome at ultrasound
On March 22, we decided that partners are also not welcome at the ultrasound. Unfortunately, this applies to all ultrasounds.

 • Changed appointment time
  We are currently seeing those who come to practice at the beginning of our office hours. So that we can still call everyone afterwards to answer questions, provide information and schedule a new appointment. It is therefore possible that the time of your appointment changes. We get a lot of questions about this. The time in the appointment confirmation is always the correct time.
 • Locations
  For the entire month of April office is held at:
  team 1 (Marike, Hansje & Bente) does consultation hours at the Westerdok
  team 2 (Esma, Veerle, Rianne) does consultation hours on Spuistraat.
  In this way we keep our teams strictly separated. And we don’t have to share the practice with the GP in East.
  Ultrasounds will always take place on the Spuistraat (this applies to both team 1 and team 2), unless stated otherwise.
 • Information
  Our information session about labour is offered online. This happens at the time it was already planned. You will receive a link a few days before the session with access to the online environment where this takes place when you have registered for one of these.
 • Class
  Our advice is still to take a course in pregnancy to prepare for labour and the period after that. Almost all courses are offered online nowadays. Sometimes live, sometimes to follow when you want it. In our opinion, taking a live course has added value.
  MOM & Co and Aileen Kennedy, who normally give courses at our location on the Westerdok, also offer online courses.
 • Whooping cough vaccination
  The whooping cough vaccination (22 week vaccination) continues. These are given by the OKT (Parent and Child teams). You can find the locations near you at www.20wekenprik.nl.
 • Registration baby at city hall
  If your partner cannot go to the Gemeente Amsterdam after the bay is born because one of you is ill: call 14020, they will help you find a suitable solution.
Nieuwsbrief 15/3/2020

Op 13 maart 2020 is er door onze beroepsvereniging, de Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen (KNOV), een advies gegeven omtrent de verspreiding van het COVID-19 virus. Wij zullen dit advies volgen, en aanpassingen doen omtrent onze zorg tijdens zwangerschap, bevalling en kraambed. Deze maatregelen worden genomen om de kans op besmetting onder cliënten zo klein als mogelijk te houden, maar ook om onszelf te beschermen. Als zorgverlener hebben wij binnen de maatschappij een verantwoordelijkheid in het verlenen van acute zorg en die nemen wij bij Geboorte in Praktijk serieus. Onderstaande maatregelen gelden tot in ieder geval 31 maart.

Hieronder wordt per fase uitgelegd aan welke veranderingen de zorg onderhevig is:

Zwangerschap

 • Het interval tussen de afspraken wordt groter, waardoor je minder vaak op controle zult komen. We zullen hierbij het afsprakenschema van de KNOV hanteren;
 • De fysieke controle wordt ingekort, dat wil zeggen: we zien elkaar op de praktijk voor het meten van de bloeddruk, het beoordelen van de groei van je buik en het luisteren naar de hartslag van de baby.
  Het bespreken van belangrijke zaken, het beantwoorden van je vragen & het inplannen van een nieuwe controle zal vervolgens telefonisch gebeuren. Op deze manier houden we de wachtkamer zo leeg mogelijk;
 • Echo’s worden beperkt tot de vroege echo, termijnecho, 20-weken echo, noodzakelijke groeiecho’s en de liggingsecho. Alle echo’s eigen wens (pretecho’s) na 12 weken worden automatisch geannuleerd;
 • Intake gesprekken zullen telefonisch plaats vinden op de huidig afgesproken tijd;
 • Inloop spreekuur komt te vervallen
 • Nacontroles vinden telefonisch plaats en afspraken voor het plaatsen van spiraaltjes komen te vervallen;
 • Alle voorlichtingen worden digitaal aangeboden.

Praktisch gezien voor je afspraak betekent dit dat:

 • iedereen in de week van je huidige geplande afspraak een mail ontvangt met daarin: 1. Of de afspraak doorgaat en 2. Hoe laat de afspraak zal plaatsvinden. Alle afspraken zullen plaatsvinden in de ochtend en mogelijk verandert de tijd t.o.v. de huidige geplande tijd;
 • je afspraaklocatie mogelijk verandert! Omdat wij elkaar als collega’s niet mogen zien doet Team 1 (Marike, Bente & Hansje) alleen spreekuur op Westerdok 808. Team 2 (Esma, Rianne en Veerle) doen enkel spreekuur op de Spuistraat 239-1. Op de Korte Lepelstraat wordt geen spreekuur meer gehouden;
 • we je vragen alleen naar de controle te komen;
 • we geen handen geven;
 • er geen water/thee, speelgoed of leeswerk in de wachtkamers ligt;

Veilige zorg staat altijd voorop. Dat betekent dat wanneer wij n.a.v. telefonisch overleg noodzaak zien tot een fysieke controle hier niet over geaarzeld zal worden.

Het terugkomschema ziet er als volgt uit:
Intake: telefonisch, formulieren te ontvangen per post/mail
10-12 weken termijnecho
16 weken groei en bloeddruk
20 weken SEO (echo)
27 bloeddruk, groei en evt lab
31 bloeddruk, groei
35 bloeddruk, groei
37 bloeddruk, groei
39 bloeddruk, groei
40 bloeddruk, groei
41 bloeddruk, groei

Bevalling
Er is tot op heden nog vrijheid in de keuze van de locatie van je bevalling, d.w.z. thuis, Bevalcentrum of ziekenhuis. Bij een bevalling in het ziekenhuis wordt dringend verzocht één iemand mee te nemen en geen visite in het ziekenhuis te ontvangen. Dit zijn de afspraken die gelden volgens de richtlijnen van de lokale ziekenhuizen. Indien hier aanpassingen volgen stellen we je hiervan op de hoogte.

Kraambed
Het uitgangspunt is dat we telefonische visites doen tijdens het kraambed, al dan niet met beeldbellen. Indien blijkt dat er fysiek gezien iets van ons nodig is en het noodzakelijk is stemmen we dit af. Nacontroles en afspraken voor het plaatsen van spiraaltjes komen te vervallen. Beslis voor jezelf wat je doet met kraambezoek, maar bedenk dat voorkomen beter is dan genezen.

Let op:
Indien er sprake is van koorts, verkoudheidsklachten of andere gezondheidsklachten passen bij het Corona virus willen we je dringend verzoeken niet naar de verloskundigenpraktijk te komen. Neem contact op met de dienstdoende verloskundige via het spoednummer om verdere afspraken te maken. Het RIVM informeert opnieuw dat zwangere geen verhoogd risico lopen en er tot op heden geen sprake lijkt te zijn van overdracht naar de ongeboren baby.

Bij vragen, schroom niet om contact te zoeken!

Lieve groet namens het team Geboorte in Praktijk,


Important notice from Geboorte in Praktijk regarding COVID-19 (Corona)

Dear pregnant women and newly parents,

On March 13, 2020, the Royal Netherlands Organization for Midwives (KNOV), gave advice on the spread of the COVID-19 virus. We will follow this advice strictly and therefore make adjustments regarding our care during pregnancy, delivery and childbirth. These measurements are taken to minimize the risk of infection among clients, but also to protect ourselves. As a care provider, we have a responsibility within society to provide acute care and we’ll take that very seriously at Geboorte in Praktijk. The measurements below apply until at least March 31.

Below, we’ll explain per stage which changes will be taken into account.

Pregnancy

 • The interval between appointments increases, so you will be checked less often. We will use the agreements of the KNOV;
 • The physical check is shortened: we meet for measuring blood pressure, we assess the growth of the baby and listen to baby’s heartbeat. Discussing important matters, answering your questions & scheduling a new check will then be done over the telephone. This way we keep the waiting room as empty as possible;
 • Ultrasounds are limited to the early ultrasound (8wks), term ultrasound (10-12wks), 20-week ultrasound, necessary growth ultrasounds and the ultrasound to check baby’s position. All ultrasounds of your own wishes (fun echoes) after 12 weeks are automatically canceled.
 • We ask you to come alone during the physical checks;
 • Intake appointments will take place by telephone at the agreed day and time;
 • Walk-in hours will be canceled
 • 6 weeks post-partum checks are by phone, appointments for placing IUDs are canceled;
 • All information sessions are held online. You’ll receive information if you subscribed for one.

Practically this means that:

 • Everyone will receive an email in the week of your current scheduled appointment with:
  1. Whether the appointment will go ahead and 2. What time the appointment will take place. All appointments will take place in the morning and the time may change from the current scheduled time;
 • Your appointment location may change! As colleagues we are not allowed to see each other, Team 1 (Marike, Bente & Hansje) only has clinic hours at Westerdok 808. Team 2 (Esma, Rianne and Veerle) will only do clinic hours at Spuistraat 239-1. Clinic hours are no longer held at the Korte Lepelstraat;
 • We ask you only to come to the check (with the exception of ultrasounds);
 • We don’t shake hands;
 • There is no water / tea, toys or reading material in the waiting rooms;
  Safe care is the biggest aim we have. This means that if we see the need for a physical check after telephone consultation, this will not be hesitated.

The new appointment schedule will be as followed:
Intake: by phone, forms to be received by post / mail
10-12 weeks term ultrasound
16 weeks of growth and blood pressure
20 weeks SEO (20 weeks ultrasound)
27 blood pressure, growth check and possibly lab
31 blood pressure, growth check
35 blood pressure, growth check
37 blood pressure, growth check
39 blood pressure, growth check
40 blood pressure, growth check
41 blood pressure, growth check

Childbirth
For now, there is still freedom of choice for the location of your delivery, i.e. at home, birthing center or hospital. When giving birth in a hospital, it is urgent to only take one person with you and not to receive a visiters at the hospital. These are the agreements that apply according to the guidelines of the local hospitals. If these agreements change, we will notify you.

Postpartum check-ups
The main idea is that we will only do phone- or video calls for the postpartum checks and no homevisits. If it appears to be physical necessary for us to do a visit, we will not hesitate to come by. 6 Weeks follow-up checks and appointments for placing IUDs will be canceled. Make up your own mind about receiving visitors (family, friends), but remember prevention is always easier than the cure.

Pay attention:
If you have a fever, cold/cough or other health problem that match the Corona virus, we urgently ask you not to come to our practice. Contact the midwife on call via the emergency phone to make further arrangements. RIVM once again informs that pregnant women are not at increased risk and so far there seems to be transmission to the unborn baby.

Don’t hesitate to call us if there are questions or concerns.