Privacy

Privacystatement

Deze website, www.amstermam.nl, wordt onderhouden door amstermam. In dit
privacystatement wordt uitgelegd hoe wij omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van
bezoekers van de website. In het privacystatement wordt onder meer beschreven welke categorieën
persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan
welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.
amstermam is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven onder inschrijvingsnummer
62285920 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacy-
statement wij bereikbaar op telefoonnummer 020-2103170. Ook kan je contact opnemen per e-mail
organisatie@amstermam.nl

Verwerkingen van persoonsgegevens
amstermam verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
– NAW gegevens
– Geboortedatum
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Naam huisarts

Bewaartermijn
In dit privacystatement is aangegeven wat de bewaartermijn van de persoonsgegevens is. Als niet een
expliciete bewaartermijn is opgenomen of is aangegeven welke criteria amstermam hanteert
om te bepalen hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, dan bewaart amstermam de
persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het aan jouw gecommuniceerde doel mee te
kunnen verwezenlijken.
Verwerkers en andere derden
Persoonsgegevens kunnen in opdracht van amstermam worden verwerkt door zogenoemde
verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder
verantwoordelijkheid van amstermam en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de
persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met
uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacystatement. Je persoonsgegevens worden
ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke
uitspraak.

Jouw privacy-rechten
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) heb je een aantal
rechten. Je hebt het recht om amstermam te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en
rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van je persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heb je het recht om amstermam te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18
AVG). Onder bepaalde omstandigheden heb je ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20
AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is
meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.
Als je van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via
de hierboven genoemde contactmogelijkheden.

Wijzigingen
Dit privacy-statement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit
privacystatement te raadplegen. De huidige versie van het privacystatement is het laatst gewijzigd op
juli 2018.